Veden hinnan suunnittelu mahdollistaa vesihuollon laadukkaan kehittämisen

23.10.2018
Veden hinnan suunnittelu mahdollistaa vesihuollon laadukkaan kehittämisen

Yksi vesihuollon tulevaisuuden uhkakuvista on veden hinnan nousu. Hinnan kehittymiseen vaikuttavat esimerkiksi pienten paikkakuntien edelleen pienentyvät asukasluvut sekä vesiverkoston saneerausvelan kasvu. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten veden hinnan suunnittelulla vaikutetaan vesiliiketoiminnan kannattavuuteen.

Vesihuoltolaitoksen tulee huomioida veden hinnan suunnittelussa niin rahoitus- kuin käyttökulut

Suurin osa veden hinnasta, jopa 70-90 %, muodostuu vesihuoltolaitoksen kiinteistä kuluista. Näistä huomattava osuus on vesihuollon rahoituskuluja, kuten vesiverkoston investointeihin ja saneerauksiin liittyviä kustannuksia.

Saneerausvelan kasvu näkyy korkeampana veden hintana

Pisara on nostanut Suomen vesiverkoston saneerausvelan yhdeksi suurimmista vesihuoltoon liittyvistä tulevaisuuden uhkakuvista. Vanhentunut vesihuollon infra sisältää epidemiariskin ja saattaa aiheuttaa räjähdysmäisen veden hinnan kasvun.

Vanhan vesihuoltolaitoksen tai vesiverkoston ylläpito on kalliimpaa kuin uuden, toimivan ja nykyaikaista teknologiaa hyödyntävän vesihuoltolaitoksen. Jos vesiverkostoon on muodostunut saneerausvelkaa, sen toimivuus ei ole ennustettavaa ja siten vesiverkosto saattaa vaatia nopeastikin yllättäviä ja merkittäviä investointeja.

Investointikulujen kattaminen on suuri haaste vesihuoltolaitoksille, sillä vesihuollon kustannukset kilpailevat tavallisesti kuntien muiden investointien kanssa. Pisara tarjoaa kunnille vesihuollon rahoitusmallia. Rahoitusmalli sisältää investoinnin toteutuksen, jolloin kunta saa kaiken avaimet käteen -palveluna.

Käyttökustannusten säästöpotentiaali on vain pieni osuus veden kokonaishinnasta

Veden säästeliäs käyttö on erinomainen tapa toimia ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Kustannusten säästön näkökulmasta veden kulutuksen vähentämisellä ei puolestaan ole merkittävää vaikutusta, sillä veden käyttökustannusten kiinteä osuus on huomattava veden koko hinnasta. Vähäinen veden kulutus ei vähennä vesihuoltolaitosten kiinteitä kustannuksia.

Käyttökustannusten kiinteä osuus korostuu etenkin pienissä kunnissa. Pienten vesihuoltolaitosten asiakkaille veden hinta on myös kalliimpaa, koska vesihuoltolaitoksen rahoituskulujen kattaminen jakaantuu pienen asiakasmäärän kesken.

Vesihuollon alueellinen yhteistyö tuo pienille vesihuoltolaitoksille merkittäviä etuja. Alueellinen yhteistyö mahdollistaa suuremman ja hallitumman kokonaisuuden, kun pienet vesihuoltolaitokset yhdistävät voimavaransa ja asiakasmäärä kasvaa. Suurempi asiakasmäärä mahdollistaa investointien jakamisen pienempiin osiin.

Veden hinnan hallittu ja kannattava kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta

Veden hinnan kehittymiseen vaikuttavat aikaisemmat ja tulevat investoinnit. Koska suurin osa veden hinnasta muodostuu vesihuoltolaitoksen rahoituskustannuksista, myös veden hinnan kehittyminen on vahvasti sidoksissa vesiverkoston nykytilaan.

Pisara auttaa vesihuoltolaitoksia kohti entistä vakaampaa ja hallitumpaa vesihuoltoa. Veden hinnan kehittymisestä tulee hallitumpaa pitkän tähtäimen suunnittelun avulla. Pitkän suunnittelun pohjana on Pisaran Avainanalyysi, joka kertoo vesihuollon nykytilan. Nykytilakartoitus mahdollistaa tarkan ja realistisen suunnitelman laatimisen, joka tähtää kannattavaan vesiliiketoimintaan.

Pisara ohjaa vesihuoltolaitoksia kohti kannattavampaa vesiliiketoimintaa

Vesihuoltolain mukaan vesiliiketoiminnan tulisi olla itsessään kannattavaa. Vesihuoltoa ei tulisi rahoittaa esimerkiksi kunnan verovaroilla. Pisara auttaa vesihuoltolaitoksia vakaampaan ja hallitumpaan toimintaan, joka mahdollistaa kannattavan vesiliiketoiminnan.

Vesiliiketoiminnan kannattavuuden tulisi perustua suunnitelmallisuudelle, jonka pohjana tulisi olla kattava nykytila-analyysi. Kannattava vesiliiketoiminta edellyttää tiedon omaisuuden nykytilasta.
Nykytila-analyysin lisäksi vesiliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat vesihuollon tulevaisuuden haasteet. Vesihuoltolaitoksen tulee olla tietoinen esimerkiksi merkittävästi kasvavasta tai vähenevästä asiakaskunnasta. Suuret muutokset vesihuollon asiakasluvussa tai vaikkapa uusi suuri vesihuoltopalveluiden käyttäjä vaikuttavat paitsi vesihuoltolaitoksen tuloihin, myös infran vaatimuksiin. Uusien teollisuuskäyttäjien laadukas palvelu saattavat esimerkiksi edellyttää vesihuoltoon uusia investointeja, jotka tulee ottaa huomioon myös veden hinnan asettamisessa.

Tahdotko lukea lisää kunnan vesihuollon omaisuudenhallinnasta?

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme Kohti vakaata kunnan vesihuollon omaisuuden hallintaa.

Lataa maksuton asiantuntijaopas

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!