Kuntapäättäjä, ovatko kuntasi asukkaat tyytyväisiä vesihuollon palvelutasoon? Huomioi nämä neljä asiaa

25.04.2019
Kuntapäättäjä, ovatko kuntasi asukkaat tyytyväisiä vesihuollon palvelutasoon? Huomioi nämä neljä asiaa

Vesihuollon palvelutaso muodostuu toimitusvarmuudesta, laadusta, kustannustehokkuudesta ja ympäristövastuusta. Se edellyttää mahdollisuutta investoida vesihuollon omaisuuteen ja resursoida riittävästi aikaa toiminnan kehittämiseen. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten kunnat voivat parantaa vesihuollon palvelutasoa ja laatua kannattavasti.

Asiakkaiden odotukset vesihuollon palvelutasoon ovat kasvaneet

Suomalaiset vesihuollon asiakkaat pitävät vesihuollon korkeaa laatua ja palvelutasoa itsestäänselvyytenä. Asiakkaat odottavat vesihuollon toimivan turvallisesti ja vastuullisesti sekä heidän itsensä että ympäristön kannalta. Mistä vesihuollon palvelutaso oikein muodostuu ja mihin kuntien tulisi panostaa kun ne kehittävät omaa vesihuoltoaan?

Kuntapäättäjä, huomioi nämä neljä asiaa kun kehität kuntasi vesihuoltoa

  • Toimitusvarmuus
  • Laatu
  • Kustannustehokkuus
  • Ympäristövastuu

Seuraavissa kappaleissa avaamme tarkemmin, miten kuntien vesihuollon palvelutasoa kehitetään kannattavasti ja kaikki palvelutason neljä tekijää huomioiden.

Yksikään vesihuoltolaitos ei voi taata täysin katkotonta vedenjakelua - asiakastyytyväisyys varmistetaan laadukkaalla viestinnällä

Vesihuollon toimitusvarmuudella tarkoitetaan sitä, että asiakkailla on aina laadukas talousvesi käytettävissään. Toisaalta sillä tarkoitetaan myös jätevesihuollon katkotonta toimintaa. Yksikään vesihuoltolaitos ei voi välttyä kokonaan vesikatkoilta, sillä vesihuollon omaisuutta täytyy huoltaa ja verkoston ennakoimattomia vikaantumisia tapahtuu. Esimerkiksi vesihuoltoverkoston saneeraukset edellyttävät tavallisimmin lyhyitä vesikatkoja. Laadukkaan vesihuollon erottaakin näissä tilanteissa tehokas toiminta ja hyvä asiakasviestintä.

Asiakkaat odottavat vesikatkosten olevan ennakoituja ja lyhyitä. Samaan aikaan asiakkaat odottavat lyhyistäkin vesikatkoista viestittävän hyvissä ajoin. Nykyasiakkaat ovat tottuneet hyödyntämään digitaalisia viestintäkanavia, joten he odottavat myös vesihuoltolaitoksilta modernia viestintää. Pisara tarjoaakin vesihuoltolaitosten häiriötiedottamiseen työkalua, jonka avulla tiedotteet voidaan lähettää esimerkiksi tekstiviestitse juuri sen alueen asukkaille, joita vesikatkos koskee.

Vesihuollon laatu edellyttää vesihuoltolaitoksen toiminnan läpinäkyvyyttä

Vesihuollon näkyvä osuus asiakkaalle on vain pintaraapaisu kaikesta siitä työstä, mikä vesihuollon laadunvarmistukseen kuuluu. Vesihuollon laatu varmistetaan omaisuudenhallinnalla, jatkuvalla ylläpidolla ja tarkkailulla sekä ennakoivalla kehittämisellä. Kun vesihuoltolaitos toimii mahdollisimman läpinäkyvästi, se luo uskottavuutta asiakkaiden silmissä. Laadukas vesihuolto on myös kuntien erottautumistekijä. Hyvä vesihuolto tarkoittaa tukee omalta osaltaan hyvinvoivaa ja elinvoimaista kuntaa.

Laatu varmistetaan riittävillä resursseilla

Vesihuollon laatua parannetaan vesihuollon uusilla ratkaisuilla. Pisara-kumppanuuden avulla kunnat saavat käyttöönsä vesihuollon uudet järjestelmät, osaamisen ja suuremmat resurssit. Pisara-kumppanuuden lisäksi kunnat voivat kasvattaa sekä osaamistaan että resursseja kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä. Lue lisää alueellisesta yhteistyöstä aikaisemmasta blogistamme!

Vakaa veden hinta mahdollistaa vesihuollon kehittämisen

Laadukas ja toimiva vesihuolto varmistetaan ennakoivalla taloussuunnittelulla, jonka tarkoituksena on taata vesihuoltoverkoston toimintavarmuus ja kunto. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma on samalla hyvän palvelutason pohja. Veden hinta helpompi pitää vakaana, kun vesihuollon ja sen omaisuuden kehittämistä tarkastellaan ammattitaitoisesti ja riittävän pitkällä aikajänteellä.

Vakaa veden hinta on asiakkaalle näkyvä osuus vesihuollon taloussuunnittelusta. Kuten aikaisemmin jo todettiin, vesihuolto on useimmille vesihuollon asiakkaille itsestäänselvyys. Siksi veden hinnan nopeita muutoksia on hankala perustella. Vakaalla veden hinnalla luodaan uskottavuutta ja mahdollistetaan jatkuva vesihuollon kehittäminen.

Asiakkaat odottavat turvallista ja vastuullista vesihuoltoa

Vesihuollon asiakkaat ovat valveutuneempia kuin ennen. Asiakkaat odottavat turvallista ja vastuullista vesihuoltoa. Vesihuollon laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös ympäristönäkökulmasta, jolloin keskusteluissa korostuu jätevesihuolto. Lue lisää kuntien jätevesihuollon kehittämisestä aikaisemmista blogeistamme ja kuntapäättäjille suunnatusta pikaoppaastamme.

Haluatko lisätietoja?

Vesihuollon palvelutaso mahdollistetaan pitkäjänteisellä ja ennakoivalla kehittämisellä. Tällöin avainasemassa on myös vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelu. Lataa maksuton kuntapäättäjille suunnattu opas vesihuoltolaitoksen taloussuunnittelusta.

Lataa opas

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!