Miksi kuntien vesihuollon kehittämisen tulisi olla suunnitelmallista?

27.03.2019
Miksi kuntien vesihuollon kehittämisen tulisi olla suunnitelmallista?

Kuntien vesihuollon kehittäminen on ajankohtainen puheenaihe. Vesihuollon kehittämiseen on painetta paitsi vanhentuneen vesihuoltoverkoston, myös kiristyneen lainsäädännön osalta. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mitä kuntien vesihuollon kehittämisessä tulisi ottaa huomioon ja miten siitä tehdään suunnitelmallista ja kannattavaa.

Vesihuollon ei pitäisi olla vain toimivaa, vaan myös kehittyvää

Vesihuoltolaitokset vastaavat siitä, että heidän omalla toiminta-alueellaan sekä vedenjakelu että veden puhdistus toimivat. Tämä vaatii taustalle toimivan vesiverkoston. Vesihuollon tulee olla kehittyvää ja kannattavaa, sillä vesihuollon asiakkaat maksavat vesihuoltolaitokselle siitä, että kaikki toimii.

Vakaa ja turvallinen vesihuolto nojaa toimivaan vesihuollon omaisuuteen, kuten vesiverkostoon ja -laitoksiin. Vesihuollon omaisuuteen tulee pystyä investoimaan, jotta vesihuoltoa voidaan kehittää. Suunnitelmallisuus onkin avainasemassa omaisuuden vakauden ja turvallisuuden takaamisessa. Suunnitelmallisuus takaa sen, että vesihuoltolaitoksen taloudessa voidaan ennakoivasti huomioida investointitarpeet ja että jokainen vesihuollon osa-alue tulee huomioiduksi.

Vesihuollon kehittäminen koskee vesiliiketoimintaa kokonaisuudessaan

Vesihuoltolaitos on kuin mikä tahansa muu valmistavan teollisuuden toimija, joten sen kehittämisen tulisi olla yhtä kokonaisvaltaista kuin yritysten strateginen kehittäminen. Vesiverkoston kunto on luonnollisesti tärkeässä osassa kehittämisen suunnitelmaa, mutta sen lisäksi suunnitelman tulisi kattaa talouden ja toiminnan kehittäminen.

Kuntapäättäjä, onko kuntasi vesihuollon kehittämisessä huomioitu nämä?

  • Laiteasemat ja vesihuoltoverkostot
  • Taloussuunnittelu
  • Organisointi ja johtaminen
  • Liiketoiminnan kehittäminen

Hyvä suunnitelma pohjautuu nykytilan ymmärtämiseen ja siinä tulee huomioida investointien priorisoinnit. Realistisessa suunnitelmassa investoinnit on priorisoitu aikajanalle niiden kriittisyyden mukaan.

Vesihuoltoa tulee kehittää pitkäjänteisesti

Vesihuolto on sidoksissa kuntaorganisaatioihin, jonka vuoksi kuntapäättäjien on tärkeää ymmärtää vesihuollon vaatimukset. Kuntataloutta tarkastellaan ja suunnitellaan usein muutaman vuoden syklillä, mikä luo omat haasteensa vesihuollon kehittämiselle. Vesihuollon kehittämisen tulisi olla ennakoivaa pitkän tähtäimen suunnittelua. Vesihuollon talouden ja toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelu luo pohjan koko vesihuollon kehittämiselle. Tältä pohjalta esimerkiksi veden hinnan asettaminen helpottuu ja se pysyy vakaana. Tämä puolestaan mahdollistaa kuntalaisille ja vedenkäyttäjille paremmat palvelut esimerkiksi asiakaspalvelun, viestinnän ja häiriötiedottamisen osalta. Ennakoiva vesihuoltoverkoston huolto takaa myös vesihuollon toimitusvarmuuden.

Pitkän tähtäimen suunnittelulla tarkoitetaan jopa kahta vuosikymmentä. Toisaalta vesihuollon kehittäminen ei ole kertaluontoinen projekti, vaan suunnitelmaa tulee tarkastella ajoittain. Kehittämisen suunnitelma vaatii säännöllisesti uudelleenarviointia esimerkiksi ympäristön muutoksien vuoksi. Vesihuollon kehittämisessä oleellista onkin se, että kehittäminen on jatkuvaa.

Hyvässä suunnitelmassa ymmärretään nykytila

Vesihuollon nykytilan ymmärtäminen auttaa suunnitelmallisessa kehittämisessä. Pisaran Avainanalyysi tarjoaakin kattavan läpileikkauksen vesihuollon nykytilasta. Analyysissä huomioidaan vesihuollon liiketoiminta, organisaatio ja johtaminen, tekninen järjestelmä sekä näiden ympärillä vaikuttavat tekijät. Avainanalyysi kerää kaikki vesihuollon osa-alueet yhdelle paperille, jolloin kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu. Pisaran asiakkaat ovatkin kehuneet analyysin parhaimmaksi puoleksi nimenomaan kokonaiskuvan rakentamista ja hajanaisen tiedon yhteen saattamista.

Vesihuollon kehittämisen tulee aina olla kokonaisvaltaista ja kaiken huomioivaa. Sitä ei kehitellä tarkastelemalla esimerkiksi yksittäisiä mittareita, kuten sitä, riittääkö kunnassa vesi. Kehittämisen suunnitelmassa tuleekin huomioida koko vesiliiketoiminta strategisesta johtamisesta asiakaspalveluun ja veden ottamisesta sen puhdistamiseen.

Vesihuollon kehittäminen on kuntapäättäjien vastuulla

Vesihuollon kokonaisvaltainen tilannekuva ja pitkän tähtäimen investointiohjelma ovat tärkeä työkalu vesihuoltolaitoksen johdolle. Suunnitelmallisesta kehittämisestä vastaavat kuitenkin aina viime kädessä kuntapäättäjät. Vaikka vesihuoltolaitos tarjoaakin tarvittavan tiedon esimerkiksi vesihuoltoverkoston kunnosta investointien arviointia varten, tulee kuntapäättäjien osata vaatia riittävän kattavaa tietoa vesihuollon kokonaiskuvasta. Vain kokonaiskuvaa ymmärtämällä esimerkiksi vesihuoltoverkostoon liittyvät investoinnit osataan ajoittaa ja priorisoida oikein.

Haluatko lisätietoja?

Pisara auttaa kuntia varmistamaan, että niiden vesihuolto on kehittyvää ja kannattavaa. Laadukas vesihuolto on tärkeä osa kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä. Vesihuolto vaikuttaa sekä luonnon että kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kuntapäättäjä, lue ainakin tämä pikaoppaamme kuntien vesihuollosta!

Tahdotko tarkemman kuvan kuntasi vesihuollon nykytilasta? Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme, miten nykyaikaiset älykkäät ratkaisut voivat parantaa kuntasi vesihuoltoa.

Herättikö teksti ajatuksia? Jätä kommenttisi tähän!